Den selvejende institution Herredsfoged Holms Hus.

Efter udgivelsen af lektor H. V. Gregersens bog om ”Egnen omkring Vojens” i 1977, opstod der stor lokal opmærksomhed omkring Tørning. Bogens skildring af det middelalderlige Tørning og de tildragelser, der gennem tiderne er knyttet til dette sted, skabte en forståelse for, at her var et enestående miljø, både naturmæssigt og historisk, som det var af stor værdi, at bevare for eftertiden. Vojens Kommune havde i starten af 70’serne forsøgt at blive enige om en redningsplan for Tørning Mølle, men den strandede på grund at uenighed blandt politikerne.

Kun en hurtig indgriben kunne redde den oprindelige Tørning Kro, kaldet Herredsfoged Holms Hus fra varig ødelæggelse, og på initiativ af Lions Club Vojens blev de allernødvendigste bevaringsarbejder indledt ved frivillig arbejdskraft.

På initiativ af mølleejer Lorens Iversen og Lions Club Vojens blev der iværksat en fredning af alle bygningerne undtaget Laden. I 1981 købte Vojens kommune Herredsfoged Holms Hus med henblik på sikring mod yderligere forfald. Der blev iværksat en bygningsmæssig og geologisk undersøgelse af bygningen, for at finde ud af hvordan man bedst restaurerede og bevarede bygningen. Under dette arbejde blev der fundet et gulv belagt med Ålandsklinker 2 meter under det nuværende gulv.

Den 8. februar 1982 blev den Selvejende institution Herredsfoged Holms Hus stiftet. Som formand valgtes H. E. Høyer. Institutionen skulle forestå søgning af fonde og den kommende restaurering. Den 1. april 1982 køber dsi Herredsfoged Holms Hus Herredsfoged Holms Hus af Vojens Kommune for 100 kr., og de godkender samtidig fundatsen for institutionen.

Den selvejende Institution Tørning Mølle og første store restaurering frem til 1986.

Den 6. april 1982 køber Skovstyrelsen de øvrige bygninger med 50 ha tilliggender. Umiddelbart efter indgår dsi Tørning Mølle en langtids lejeaftale for bygningerne på 30 år med Skovstyrelsen til kr. 0 med forpligtigelsen til at vedligeholde, restaurere og finde passende anvendelse for stedet. Den 12. december 1982 ændres institutionens navn til ”den selvejende institution Tørning Mølle”, og fundatsen tilpasses og godkendes 5. april 1983 af byrådet i Vojens.

Gennem de næste 4 år foretages restaurering af bygningskomplekset ved hjælp beskæftigelsesprojekter, frivillige arbejder, donationer og lån. Herredsfoged Holms Hus får en gennemgribende restaurering og en sidebygning rives ned. 1. salen udlejes til henholdsvis Lions Club Vojens og Lokalhistorisk Forening for Vojens, som selv indretter de 2 lokaler. Møllerens Bolig for også en gennemgribende restaurering, hvor havestuen og den store karnap på taget fjernes. Møllerens hus udlejes til Vojens Kommune, som skal forestå den fremtidige vedligeholdelse på bygningen. Møllerens bolig bliver brugt til undervisning og naturprojekter. Den gamle svinebygning bag stalden fjernes. Stald og lade bliver udlejet til Haderslev Museum til opbevaring af vogne i 10 år, mod at de fornyer taget og vedligeholder bygningen. I bygningerne får Den slesvigske Vognsamling til huse. Selve møllen får en udvendig overhaling, bliver rengjort indvendig, får ny generator i kælderen og får fjernet det udvendige halvtag, hvorunder kornet blev læsset ind.

I 1985 afholder Vojens Turistforening den første julemesse i Møllen.

Anna Caroline Amalie Hoff

Indvielse af Tørning Mølle og perioden fra 1986 til 1995.

Den 16. august 1986, under overværelse af borgmester Peter Petersen og en mange Vojens borgere, bliver restaureringen af Tørning Mølle indviet af dronning Ingrid under stor festivitas. Åbningstalen holdes af miljøminister Chr. Christensen og samtidig indvier undervisningsminister Bertel Haarder en mindesten hvor tingstedet tidligere har ligget. Underholdningen søeger Vojens Brandværnsorkester, Hammelev koret og skoleelever for.

  1. juni 1987 fratræder bestyrelsesformand H. E. Høyer, og til ny formand vælges Orle Sørensen.

I efteråret 1987 dannes Teater- og Musikgruppen Tørning Mølle, der i 1988 og årene fremover opføres der friluftsspil hver sommer. Samme år afholder Lions Club Vojens det første Pinse Morgen Arrangement. I 1988 opretter Haderslev og Vojens kommune i samarbejde en naturskole i Møllebygningen. 1988 er også året hvor restaureringen af møllen færdiggøres udvendig og indvendig. Tørningvej gennem gårdspladsen belægges med brosten og broen ændres til en træbro.

Den 5. december 1990 finder et skifte på formandsposten sted, Arne Kristensen afløser Orle Sørensen. I 1991 opstilles infostanderen for enden af Herredsfogedens Hus. 1992 overdrager Martin Schmidt en spændende samling almuemøbler til Tørning Mølle. Efter at have kørt med en stram økonomi, laves en aftale med Vojens Kommune om et driftstilskud, som sikrer driften i årene fremover. I 1993 knækker turbineakslen i elværket. HOEF og Sønderjyllands Højspændingsværk foretager udbedring af akslen uden beregning.

Den 15. september 1993 dør Anna Caroline Amalie Hoff, den sidste af Boysen slægten der var ejer af Tørning Mølle, og hun testamenterer 927.000 kr. og møbler fra tiden på Tørning Mølle til Tørning Mølle. Pengene indgår i en fond ”Anna Caroline Amalie Hoffs Mindelegat”, og midlerne herfra skal anvendes til bevarelse af Tørning Mølle og de hertil knyttede værdier. Mindestuen i Møllerens bolig etableres og her placeres møblerne. Mindestuen åbnes den 20. juni 1994. Samme år overtager Tørning Mølle forhandlingen af Vojens Vinen.

På en stiftende generalforsamling den 25. oktober 1994 dannes foreningen ”Tørning Mølles Støttekreds”, hvis første formand bliver Lorens Caspersen. Et af støttekredsens første initiativer bliver afholdelse af Sct. Hans på Tørning Mølle og etablering af en talerstol i parken udfærdiget af billedskærer Kræfting Høyer.

  1. store restaurering af stald og lade i perioden 1995 til 2008.

Den 23. februar 1995 afløser Bjarne Beck Arne Kristensen som formand for bestyrelsen. Bjarne Beck indtræder i et udvalg der arbejder med ”mål og ideer for dsi Tørning Mølle” og ultimo 1995 indbydes til en høring for planerne, som bliver positiv modtaget. Udvalget vælger at arbejde videre med indretningen af stald og lade. Arkitektfirmaet Dørflinger udarbejder forslag til indretningen. Tidligere borgmester Peter Petersen sidder med i udvalget og sidder samtidig med i et udvalg under Metal i Vojens, som arbejder med at få noget op at stå, som kan hjælpe langtidsledige dagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Tørning Mølle og Metal går sammen og får lavet et beskæftigelsesprojekt for op til 30 personer, ”projekt Vojens Aktivering” forkortet ”Provotiv”, vedrørende indretning og restaurering af stald og lade. Slesvigske Vognsamling flytter til Schaumanns Fabrikker i Haderslev. Byggeandragende og ansøgning om penge bliver sendt af sted med beregnet opstart 1. august 1997. Der kommer penge fra EU, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Vojens Kommune til et 3-årigt projektforløb. Knud Kristensen bliver ansat som projektleder på projektet, men vi får først byggetilladelsen i 1999. Der startes derfor op med at bygge 3 skurvogne, kloakering, flytning af dige for bredere indkørsel bag stalden, og der laves forskellige vedligeholdelsesarbejder på Tørning Mølle og Christiansdal. Møllen bliver rengjort fra top til tå, og efterfølgende behandler et firma alt træværk i møllen for angreb af borebiller. Kælderen bliver indvendig drænet. Provotiv fremstiller også en mobil tilskuer tribune til 400 personer, som kan opstilles til udvendige arrangementer, herunder Teater- og Musikgruppens sommerspil (i dag bruges den af Gram Friluftsspil). I 1999 gik Lokale og Anlægsfonden og Vojens Kommune yderligere med i beskæftigelsesprojektet, så det også kom til at omfatte kontanthjælpsmodtagere. I 2005 ønsker Vojens Kommune at samle alle deres tilbud til dagpengemodtagere et sted, og projektet provotiv nedlægges. På det tidspunkt er rågulve og taget på stald og lade blevet udført, svarende til ca. 20 % af hele projektet. Vojens Kommune og efterfølgende Ny Haderslev Kommune bevilliger efterfølgende midler til at færdiggøre indretningen af stald og lade med håndværkere.

En gruppe under Tørning Mølles støttekreds arbejder med at lave en model af borgen og voldanlæggene. Disse blev overdraget sammen med indvielsen af den historiske udstilling i stueetagen i den østlige ende af Herredsfoged Holms hus den 17. maj 1997. I 1997 flytter naturskolen til Nørskovgård.

I denne periode modtager Tørning Mølle 20.000 kr. fra Dr. Ingrids Fond og kr. 40.000 fra Anna Caroline Amalie Hofs Mindelegat, og dermed kan loftsmalerier fundet under restaureringen af Møllerens hus blive konserveret i den Gamle By i Århus. Loftsmalerierne er efterfølgende opsat under loftet i Møllerens hus, og kan besigtiges i lokale 4.

I 1999 overtages radiosamlingen efter Aage Søndergaard. Radiosamlingen er i dag placeret på førstesalen i Møllerens bolig.

Indvielse og perioden 2009 til 2019.

Den 10. januar 2009 kan restaureringen af stal og lade, benævnt ”Kultur- og Aktivitetsladen”, indvies under stor festivitas. Mange var mødt op og borgmester H. P. Geil foretager den officielle indvielse og Haderslev Musikskole, Vojenskoret og Vojens Brass Band sørger for underholdningen. Allerede fra starten var der stor efterspørgsel på at benytte de nye lokaliteter.

I 2019 modtager Tørning Mølle bygningsbevaringsprisen af Haderslev Bygningsbevaringsforening og den overrækkes af Helge Jacobsen.

Projektleder Knud Kristensen går på pension og bestyrelsesformand Bjarne Beck ansættes som daglig leder af Tørning Mølle til at udvikle de nye lokaliteter i samarbejde med alle de frivillige, der har været en vigtig del af udviklingen på Tørning Mølle siden starten i slutningen af 70’serne. Ny bestyrelsesformand bliver Rita Juhl.

Efter nedlæggelsen af Vojens Turistforening i 2009 overtager Tørning Mølle afviklingen af Julemessen, guider og sommeraftener (koncerter). I 2012 ansættes Hans Ejvind Andersen som driftsleder. Modelbygger Jack Holdt laver i 2013 en model af Tørning Mølle fra omkring 1980, som placeres i den historiske udstilling. I 2014 udarbejdes med støtte fra Realdania et for projekt for undersøgelse af muligheder for udvikling af Tørning Mølle som kulturelt fyrtårn i Haderslev Kommune, senere benævnt ”Kampen om Magten og Melet”. I 2014 udvides fredningen til at omfatte også tilliggende arealer.

I 2014 etableres et samarbejde mellem, Veteranbanen Haderslev Vojens, Vognsamlingen, Visit Haderslev og Tørning Mølle, så gæster kan tage en dagstur med toget fra Haderslev til Hammelev, stige om til hestevogn til Tørning Mølle, få en guidet tur og lidt at spise på Tørning Mølle og så retur igen via Christiansdal.

I 2016 bliver kloakken tilsluttet den offentlige kloak. Turbinerøret får ny indvendig foring og røret bliver udvendig kotet. En nedbrudt generator på Tørning Mølle udskiftes med en ny. Primo 2016 overtager Tørning Mølle ejerskabet af produktionsanlægget og driften af Christiansdal Elværk efter Naturstyrelsen. Vedligeholdelsen og driften af Christiansdal Elværk lægges i hænderne på en større gruppe frivillige med særlig interesse for elværket. Den 31. december 2016 overtager dsi Tørning Mølle alle bygninger og tilliggende jorder og P-arealer på Tørning Mølle efter Naturstyrelsen og bliver dermed ejer af hele bygningskomplekset Tørning Mølle.

2017 bliver sidste år hvor Teater- og Musikgruppen opfører sommerspil grundet manglende publikumsopbakning. De fortsætter deres julespil.

2021 bliver strømproduktionen lagt om fra at levere al strøm til nettet, bliver det ændret til nettoafregning, så vi bruger den strøm vi kan selv, herunder til opvarmning, og overskudsproduktionen bliver sendt ud på nettet. Dermed er vi blevet 95 % selvforsynende med grøn strøm.